«Үздік ағылшын тілі пәні мұғалімі» атты мектепішілік байқауы » «Маяковский атындағы орта мектебі» КММ
Қабылдау бөлімі :
8-723-47-65354
Есепші бөлімі:
8-723-47-65309
Нашар көрушілер
нұсқасы
» » » «Үздік ағылшын тілі пәні мұғалімі» атты мектепішілік байқауы
23
апрель
2018

«Үздік ағылшын тілі пәні мұғалімі» атты мектепішілік байқауы

Мектебімізде ағымдағы 2018 жылдың 21-сәуірінде «Үздік ағылшын тілі пәні мұғалімі» атты мектепішілік байқауы өтті.
«Үздік ағылшын тілі пәні мұғалімі» байқауы қазіргі қоғамдағы ұстаз мамандығының мәртебесін арттыру, мектептегі тілді оқытудың инновациялық деңгейін анықтау, мұғалімдердің үздік жетістіктерін насихаттау, құзырлығын дамыту, педагогтің жағымды бейнесін қалыптастыру, тілді оқытудың инновациялық деңгейін анықтау және тарату, мұғалімдердің кәсіби тұрғыдан өсуін ынталандыру мақсатында ұйымдастырылды.
Байқау төрт кезеңнен құралды. Біріншіден, ”I am a new formation teacher” тақырыбы бойынша эссе жазу, екіншіден, ағылшын тілі пәнінен тест тапсырмаларын орындау,үшіншіден, шығармашылық тапсырма орындау, ақырғы тапсырма ол - "Өзім туралы” ағылшын тілінде (”About myself”) презентация қорғау керек болды. Байқауға қатысқандарды бағалаған қазылар алқасының мүшелері-
мектебіміздің ағылшын тілі пәні мұғалімдері Бактыгуль Закеновна Баукенова, Жазира Каиргалиевна Жуаспаева және физика пәні мұғалімі Айгерім Сакеновна Тажиева барлық ұстаздардың байқауға жақсы дайындықпен келгенін атап өтті.
Байқаудың соңында жеңімпаздар қорытынды ұпайлары бойынша жүлделі орындармен марапатталды. Дузбаева Жибек Бакытнуровна бірінші орынға ие болып, аудандық "Полиглот” сайысына жолдама алды. Асхатқызы Аяжан екінші орынды, ал Мамырбекова Әсел Айтбекқызы үшінші орынды еншіледі.
 
Школьный конкурс «Лучший учитель английского языка»
В нашей школе 21 апреля, текущего 2018 года был проведен конкурс «Лучший учитель английского языка». Конкурс «Лучший учитель английского языка» был организован с целью развития компетентности, повышение престижа профессии педагога в современном обществе, в школе; определения уровня инновационного обучения, пропаганда достижений лучших учителей,формирование позитивного образа педагога, выявление и распространение инновационного уровня языка, обучения, стимулирования профессионального роста учителей. Конкурс состоял из четырех этапов. Во-первых, надо было написать эссе на тему: «I am a new formation teacher», во-вторых, выполнить тестовые задания по английскому языку и одно творческое задание. И наконец последнее задание -защита презентаций на английском языке «О себе» -(«About myself») Все члены жюри, которые оценивали участников данного конкурса- наши учителя английского языка Баукенова Бактыгуль Закеновна, Жуаспаева Жазира Каиргалиевна и учитель физики Тажиева Айгерим Сакеновна единогласно отметили хорошую подготовку учителей к конкурсу. Итогом конкурса «Лучший учитель английского языка» стало награждение победителей призовыми местами. Дузбаеву Жибек Бакытнуровну, занявшую первое место, решили направить на районный конкурс "Полиглот”. Асхатқызы Аяжан заняла второе место и Мамырбекова Әсел Айтбекқызы- третье место.

 
School contest «The best teacher of English»
A school contest "The best teacher of English" was conducted at our school on April, 21, 2018.
«The Best teacher of English" school contest was organized with the purpose of development of competence, increasing of prestige of profession of teacher in modern society, at school, determinations of level of the innovative educating, propaganda of achievements of the best teachers, forming of positive character of teacher, exposure and distribution of innovative level of language, educating, stimulation of professional height of teachers.
Our school contest consisted of four stages. Firstly, they had to write an essay on the topic: "I am a new formation teacher", secondly, to perform test tasks in English and one creative task. Finally, the last task is to protect presentations in English «О себе»" - ("About myself").
All the jury members who evaluated the participants of this contest-our teachers of English Baukenova Baktygul Zakenovna, Zhuaspaeva Zhazira Kairgalievna and the teacher of physics Tazhieva Aygerim Sakenovna unanimously noted the good preparation of teachers for the contest.
The result of the competition "The Best Teacher of English" was the awarding of the winners with the prize places. Duzbaeva Zhibek Bakytnurovna, who took the first place, was decided to send to the regional contest "Polyglot".
Askhatkyzy Ayazhan took the second place and Mamyrbekova Asel Aytbekkyzy ranked the third one.